KKU TQF MIS

Khon Kaen University


TQF : HEd

slide1
slide2

50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง

slide3

ดอกกัลปพฤกษ์

เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

slide3

Thai Qualifications Framework for Higher Education

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษา ผู้ควบคุมมาตรฐาน และผู้ใช้บีณฑิต ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นแจ้งปิดปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF

เรื่อง ปิดปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF


เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร    ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดระบบฐานข้อมูลหลักสูตร (TQF) เพื่อให้จัดทำ มคอ 2,3,4,5,6 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการใช้ ระบบ TQF ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ

เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอปิดเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบ TQF ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561

จีงเรียนมาโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วย

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22 มกราคม 2561
"กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการหลักสูตรและรายวิชา โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยจำนวนหลักสูตรที่มีกว่า ๓๐๐ หลักสูตรจึงจำเป็นต้องมี ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาที่ดี สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ KKU-TQF-MIS ขึ้น เพื่อเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชา เพื่อให้ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาออนไลน์ได้

สำหรับผู้บริหารหลักสูตร จัดทำ มคอ. 2 และ มคอ. 7
-ระบบดังกล่าวสามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลหลักสูตร,รายวิชา
-สามารถบันทึกประวัติการนำเสนออนุมัติหลักสูตร
-สามารถเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติแล้ว สู่สาธารณะชนหรือผู้ที่สนใจ
-สามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้แยกระดับเพื่อเข้าใช้งานบริหารจัดการข้อมูลในแต่ละส่วนงาน

สำหรับอาจารย์ผู้สอน บันทึก มคอ. 3 หรือ 4 และ 5 หรือ 6
-สามารถเชื่อมผลการเรียนรู้กับ มคอ 2
-สามารถบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มแยกเป็นหมวดได้ง่าย
-สามารถนำข้อมูลภาคการศึกษาเก่ามาปรับปรุงเพื่อใช้ในภาคการศึกษาใหม่
-สามารถสร้างแผนการสอนใน มคอ. 3 หรือ 4 แล้วนำไปใช้ในการประเมินผลตาม มคอ. 5 หรือ 6

ระบบดังกล่าวนอกจากสะดวกต่อการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบทะเบียนเรียนของนักศึกษา การนำข้อมูลไปใช้ผ่าน KKU e-Learning และการเชื่อมต่อกับผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาได้ด้วยทดลองใช้งานระบบ

เนื่องจากระบบ KKU TQF MIS เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบโจทย์ในการทำงาน ส่วนของการจัดทำ มคอ.2 - มคอ.7 ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเล็งเห็นว่าควรมีระบบส่วนของการทดลองใช้งาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจได้ทดสอบและนำต้นแบบดังกล่าวไปใช้งาน

ทดลองใช้งานระบบ KKU TQF MIS Demo

Quick Video Tour

KKU TQF MIS!
play
blog

ระบบ KKU TQF MIS มีส่วนของการให้บริการข้อมูล แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

อ่านต่อ...

map

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009700